گروه صنعتی استیل صنعت کاشان ، طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو

مقایسه ی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل محمدی مناطق مختلف ایران

وبلاگ و اخبار

گل سرخ گياهي است نهاندانه و دولپهاي از راسته كاليسيفلورها، راسته فرعي گل سرخ ،1تيره گل سرخ ،2جنس گل سرخ 3و نام اين گونه Rosa damascena Millميباشد. R. damascenaخود داراي چندين نژاد است. جنس " "Roseشامل تقريباً 150گونه است. چهار گونه اصلي اين ،R. gallica L. ،R. damascena Mill. ،گل به نامهاي در توليد اسانسR. centifolia L. وR. moshata Herm. استفاده ميشوند.

طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

اسانسهای گل محمدی جدا شده به وسیله تقطیر به رنگ زرد کمرنگ با بوی معطر قوی بود. بازده اسانس با استفاده از درصد وزنی گلهای تازه با سه تکرار برای اسانس اول و دوم از کاشان، بردسیر، مهدیآباد، لالهزار و داراب )فقط اسانس ،0/010 ،0/021 ،0/011 ،0/018 ،0/009 اول( به ترتیب 98/4 / درصد به دست آمد. در009 ، و0/024 ،0/011 ،0/018 درصد ازاسانس اول کاشان 92ترکیب شناسایی شد. از ترکیبهای مهم میتوان از سیترونلول ) 20/6درصد(، هنی کوزان ) 13/5درصد(، نونادسن ) 12/9درصد(، هپتادکان ) 6/0درصد( و ژرانیول ) 4/8درصد( نام برد. 80ترکیب که 99/1درصد از اسانس اول بردسیر را تشکیل میدادند، نونادکان ) 22/8درصد(، سیترونلول ) 12/6درصد(، هنیکوزان ) 9/6درصد(، نونادسن ) 8/6درصد( و هپتادکان ) 4/4درصد( از ترکیبات اصلی اسانس اول منطقه مذکور بودند. نونادکان ) 26/3درصد(، سیترونلول ) 17/0درصد(، هنیکوزان ) 9/0درصد(، ) (z-5نونادسن ) 6/6درصد( و ژرانیول ) 6/2درصد( از ترکیبات اصلی اسانس اول مهدیآباد بودند. در مجموع، تعداد 70ترکیب که 100/6درصد اسانس را تشکیل میداد، شناسایی شد. نونادکان ) 26/7درصد(، سیترونلول
) 18/2درصد(، ژرانیول ) 16/9درصد(، ژرماسرین-د ) 5/1درصد( و هنیکوزان ) 4/6درصد( و از ترکیبات اصلی اسانس اول لالهزار بودند. 68ترکیب که 96/4درصد ایناسانس را تشکیل میدادند شناسایی شد. در 97/2درصد از اسانس اول داراب تعداد 100ترکیب شناسایی شد. نونادکان ) 24/5درصد(، هنیکوزان ) 12/6درصد(، نونادسن ) 8/9درصد(، سیترونلول ) 7/8درصد( و ژرماسرین – د ) 4/1درصد( جزء ترکیبات اصلی محسوب شدند. 75ترکیب که 92/4درصد اسانس دوم کاشان را شامل میشدند، شناسایی و سیترونلول ) 30/6درصد(، نونادکان ) 17/9درصد(، ژرانیول ) 6/7درصد(، نونادسن ) 6/0درصد( و فنیلاتیلالکل ) 5/8درصد( به عنوان ترکیبات اصلی مشخص شدند.
67ترکیب، که 98/4درصد از اسانس دوم بردسیر را تشکیل میدادند، شناسایی و سیترونلول ) 53/4درصد(، ژرانیول ) 23درصد(، فنیلاتیلالکل ) 4/9درصد(، نونادکان ) 3/4درصد( و اژنول ) 1/8درصد( جزء ترکیبات اصلی بودند. 68ترکیب که 98/0درصد از اسانس دوم مهدیآباد را تشکیل میدادند، سیترونلول ) 47/6درصد(، ژرانیول ) 23/9درصد(، نونادکان ) 10/1درصد(، لینالول ) 2/6درصد( و هنیکوزان ) 2/5درصد( به عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شدند.
54ترکیب که 98/5درصد از اسانس دوم لالهزار را تشکیل میدادند، شناسایی شد. سیترونلول ) 51/6درصد(، – 9نونادسن ) 10/3درصد(، ژرانیول ) 7/1درصد(، لینالول ) 5/7درصد( و نونادکان ) 3/0درصد( از ترکیبات اصلی بودند.
کلیه ترکیبات شناسایی شده به همراه شاخص بازداری و درصد کمی هر ترکیب، به ترتیب زمان خروج از ستون، در جدول شماره 1آمده است. شکی نیست که شرایط آب و هوایی، نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا، زمان برداشت گل، مدتی که گل در انتظار تقطیر میماند و تخمیر گل قبل از تقطیر روی میزان و نوع ترکیبات اسانس اثر میگذارد. تأثیر هر یک از این عوامل
قابل بررسی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لوگو استیل صنعت