دستگاه سوکسله

محصولات

عصاره گیری از گیاهان

دستگاه های سوکسله به منظور عصاره گیری از گیاهان خاص به کار می روند.

دستگاه سوکسله