طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو

خدمات ما برای صنایع مرتبط

همکاری با شرکت های

برخی از شرکت هایی که با استیل صنعت کاشان  همکاری داشته اند

یک و یک
نویان دارو