دستگاههای برج بلند اسانس گیری

محصولات

جهت استحصال اسانس از گلاب و انواع عرقیات به کار می رود که شامل قطعات ذیل می باشد.

دستگاه برج بلند