خط تولید عصاره گیری

محصولات

پکیج های پرکولاتور به منظور عصاره گیری از انواع گیاهان به کار می روند.

این دستگاه به صورت دو جداره جهت ایجاد سرمایش یا گرمایش ( بر اساس نوع حلال) نیز قابل تولید است.
سفارش هر یک از آیتمهای این پکیج، منفردا نیز قابل انجام است.

پرکولاتور

یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان.

توضیحات