گروه صنعتی استیل صنعت کاشان ، طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو
لوگو استیل صنعت